จำนวนนักเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ปีการศึกษา 2565
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
ม.1
150 207 357
ม.2
162 183 345
ม.3
173 191 364
รวม
485 581 1,066
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
ม.4
134 163 297
ม.5
109 205 314
ม.6
90 143 233
รวม
333 511 844
รวมทั้งสิ้น
 
818 1,092 1,910
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

-------------------------------------------------

จำนวนนักเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ปีการศึกษา 2564
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
ม.1
166
181
347
ม.2
177
186
363
ม.3
176
191
367
รวม
519
558
1,077
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
ม.4
113
203
316
ม.5
92
148
240
ม.6
76
133
209
รวม
281
484
765
รวมทั้งสิ้น
 
800
1,042
1,842
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

-------------------------------------------------

จำนวนนักเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ปีการศึกษา 2563
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
ม.1
174
180
354
ม.2
177
191
368
ม.3
169
202
371
รวม
520
573
1,093
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
ม.4
93
147
240
ม.5
80
133
213
ม.6
84
147
231
รวม
257
427
684
รวมทั้งสิ้น
 
777
1,000
1,777
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

-------------------------------------------------

จำนวนนักเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ปีการศึกษา 2562
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
ม.1
201
195
396
ม.2
187
206
393
ม.3
148
180
328
รวม
536
581
1,117
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
ม.4
91
142
233
ม.5
90
161
251
ม.6
84
141
225
รวม
265
444
709
รวมทั้งสิ้น
 
801
1,025
1,826
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

-------------------------------------------------

จำนวนนักเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ปีการศึกษา 2562
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
ม.1
201
195
396
ม.2
187
206
393
ม.3
148
180
328
รวม
536
581
1,117
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
ม.4
91
142
233
ม.5
90
161
251
ม.6
84
141
225
รวม
265
444
709
รวมทั้งสิ้น
 
801
1,025
1,826
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

-------------------------------------------------

จำนวนนักเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ปีการศึกษา 2561
 
ระดับชั้น
ชั้นปี
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
ม.1
189
208
397
ม.2
151
180
331
ม.3
141
138
279
รวม
481
526
1,007
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
ม.4
95
159
254
ม.5
89
141
230
ม.6
85
143
228
รวม
269
443
712
รวมทั้งสิ้น
 
750
969
1,719
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

วารสารกิจกรรมโรงเรียน

LINE_ALBUM_65_220704_6
LINE_ALBUM_65_220704_7
LINE_ALBUM_65_220704_4
LINE_ALBUM_65_220704_5
LINE_ALBUM_65_220704_11
LINE_ALBUM_65_220704_8
LINE_ALBUM_65_220704_9
LINE_ALBUM_65_220704_10
LINE_ALBUM_65_220704_15
LINE_ALBUM_65_220704_12
LINE_ALBUM_65_220704_13
LINE_ALBUM_65_220704_18
LINE_ALBUM_65_220704_14
LINE_ALBUM_65_220704_17
LINE_ALBUM_65_220704_16
LINE_ALBUM_65_220704_20
LINE_ALBUM_65_220704_21
LINE_ALBUM_65_220704_19
LINE_ALBUM_65_220704_22
LINE_ALBUM_65_220704_26
LINE_ALBUM_65_220704_25
LINE_ALBUM_65_220704_23
LINE_ALBUM_65_220704_29
LINE_ALBUM_65_220704_28
LINE_ALBUM_65_220704_32
LINE_ALBUM_65_220704_33
LINE_ALBUM_65_220704_27
LINE_ALBUM_65_220704_24
LINE_ALBUM_65_220704_35
LINE_ALBUM_65_220704_31
LINE_ALBUM_65_220704_34
LINE_ALBUM_65_220704_36
LINE_ALBUM_65_220704_38
LINE_ALBUM_65_220704_30
LINE_ALBUM_65_220704_40
LINE_ALBUM_65_220704_42
LINE_ALBUM_65_220704_37
LINE_ALBUM_65_220704_41
LINE_ALBUM_65_220704_39
LINE_ALBUM_65_220704_44
LINE_ALBUM_65_220704_43
LINE_ALBUM_65_220704_45
LINE_ALBUM_65_220704_49
LINE_ALBUM_65_220704_47
LINE_ALBUM_65_220704_48
LINE_ALBUM_65_220704_46
LINE_ALBUM_65_220704_51
LINE_ALBUM_65_220704_52
LINE_ALBUM_65_220704_56
LINE_ALBUM_65_220704_0
LINE_ALBUM_65_220704_1
LINE_ALBUM_65_220704_55
LINE_ALBUM_65_220704_53
LINE_ALBUM_65_220704_50
LINE_ALBUM_65_220704_2
LINE_ALBUM_65_220704_54
LINE_ALBUM_65_220704_3
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_0.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_1.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_10.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_11.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_12.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_13.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_20.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_2.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_19.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_18.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_17.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_16.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_15.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_14.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_21.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_22.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_23.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_24.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_25.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_26.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_27.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_28.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_35.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_34.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_33.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_32.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_31.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_30.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_3.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_29.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_42.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_5.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_49.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_41.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_40.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_48.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_47.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_4.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_39.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_46.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_45.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_38.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_37.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_44.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_43.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_36.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_57.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_64.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_63.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_56.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_55.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_62.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_61.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_54.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_53.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_60.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_6.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_52.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_51.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_59.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_58.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_50.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_65.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_66.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_7.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_8.jpg
LINE_ALBUM_postexr prachasamphanth pi 65_220731_9.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 10.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 9.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 1.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 11.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 12.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 13.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 14.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 2.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 15.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 16.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 17.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 18.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 19.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 20.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 21.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 22.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 23.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 24.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 25.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 26.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 32.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 31.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 30.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 3.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 29.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 28.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 27.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 33.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 34.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 35.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 36.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 37.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 38.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 39.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 45.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 44.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 43.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 42.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 41.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 40.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 4.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 46.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 47.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 48.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 49.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 5.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 50.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 51.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 58.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 53.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 52.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 59.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 6.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 60.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 61.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 62.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 63.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 64.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 7.jpg
postexr prachasamphanth rongreiyn 8.jpg
A66.jpeg
previous arrow
next arrow

คำสั่งโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวการศึกษา