โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น " เรียนรู้ดี มีวินัย คุณธรรมประจำใจ พลานามัยสมบูรณ์ "